Streamsoft Prestiż - Handlowo-Magazynowy
Przeznaczenie modułu

Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych oraz do wspomagania procesów związanych z obsługą sprzedaży i realizacją zakupów. Aplikacja jest w pełni zintegrowana ze wszystkimi modułami systemu Streamsoft Prestiż.

Moduł jest w pełni zgodny z unijnymi standardami. Wspomaga pracę działu sprzedaży, poprzez korzystanie z rozbudowanego systemu umów, cenników, promocji oraz bieżącą kontrolę należności i zobowiązań. Dane zawarte w systemie Streamsoft Prestiż mogą być łatwo analizowane z wykorzystaniem aplikacji firmy Microsoft, np. Excel, Access oraz innych, korzystających z mechanizmów ODBC.

Zaawansowane rozwiązania dostępne w wersji Streamsoft Prestiż:
 • System elektronicznej wymiany dokumentów EDI - system zapewnia obsługę procesu wymiany dokumentów pomiędzy różnymi aplikacjami partnerów gospodarczych;
 • Obsługa miejsc składowania - zapewnia uzyskanie precyzyjnych informacji o położeniu danego towaru w magazynie;
 • Obsługa numerów seryjnych - w systemie możliwe jest wprowadzanie na stan magazynowy, przeglądanie oraz wydawanie towarów ze specyfikacją unikalnych numerów przypisanych każdemu egzemplarzowi towaru;
 • Obsługa zamienników - rozwiązanie to pozwala użytkownikom systemu na zdefiniowanie dla każdego towaru, jego zamiennika oraz wyszukiwanie zamienników wg kodów;
 • Obsługa numerów katalogowych - rozwiązanie to pozwala na definiowanie i wyszukiwanie dla danej kartoteki magazynowej wielu numerów katalogowych różnych firm;
 • Obsługa numerów dostaw - umożliwia kontrolowanie obrotu towarów wg numerów dostaw, umożliwiając sprawdzenie, którzy klienci kupili daną partię towaru;
 • Obsługa współczynników rotacji i zalegania - pozwala optymalizować zamówienia;
 • Obsługa deklaracji INTRASTAT - zarówno dla firm, które przekroczyły próg asymilacji jak i dla takich, które przekroczyły próg specyficzny;
 • Możliwość definiowania i realizacji "gratisów" - gratisy, stanowią spis kartotek przeznaczonych do wydania klientowi, który spełnił określone warunki zakupu;
 • Rejestracja oraz analiza sprzedaży utraconej - pozwala zidentyfikować przyczyny sprzedaży utraconej i zapobiec jej wystąpieniu w przyszłości;
 • Rejestracja i analiza braków w ofercie - umożliwia sporządzenie listy rzeczy, których firma nie posiada jeszcze w swojej ofercie, a klienci często o nie pytają;
 • Definiowanie indeksów i nazw na dokumenty dla kontrahentów - rozwiązanie to pozwala na wystawianie dokumentów dla klienta z nazwami i indeksami takimi, jakimi posługuje się klient;
 • Grupowa realizacja dokumentów WZ - system umożliwia wygenerowanie wielu faktur sprzedaży z wielu dokumentów WZ;
 • Ewidencja i edycja zapytań ofertowych do dostawców - rozwiązanie to umożliwia stworzenie bazy informacji na temat możliwości naszych dostawców, a tym samym lepsze zarządzanie czasem dostaw w firmie;
 • Rejestracja umów z dostawcami i algorytmy kontroli ceny zakupu - mechanizm ten pilnuje, aby dokumenty PZ lub faktury miały ceny uzgodnione na umowie z dostawcą;
 • Ewidencja i edycja zamówień wewnętrznych - umożliwia przyjmowanie zamówień od własnych jednostek organizacyjnych i tworzenie rezerwacji;
 • Edycja zapotrzebowań wewnętrznych - pozwala na stworzenie jednostkom organizacyjnym firmy zapotrzebowania na brakujące towary;
 • Planowanie przerzutów międzymagazynowych w firmach oddziałowych - rozwiązanie to pozwala tak zaplanować przerzuty do oddziałów, aby automatycznie uzupełnić sprzedaż z podanego okresu;
 • Obsługa kompletów - rozwiązanie to pozwala tworzyć i sprzedawać komplety z elementów znajdujących się w magazynie firmy;
 • Zestawienia proceduralne - umożliwiają tworzenie analiz spełniających specyficzne wymagania klienta;
 • Eksport tabel bazy danych;
 • Możliwość dołączania do bazy, dokumentów powiązanych z kartoteką towarową i kontrahentem - rozwiązania umożliwia dołączanie dokumentów zewnętrznych (np. umowy, certyfikaty, opisy), zgromadzonych w różnego rodzaju plikach (pdf, doc, jpg itd.);
 • Przypisanie cen sprzedaży do magazynów - użytkownik systemu może przypisać do każdego z założonych magazynów, odpowiednią cenę sprzedaży;
 • Wczytywanie danych z kolektorów danych - inwentaryzacja i pozycje dokumentów;
 • Możliwość definiowania specyficznych uprawnień dedykowanych do firmy - dostęp do wybranych magazynów, miejsc sprzedaży, kas itp.;
 • Analiza rejestru logowania - zapewnia kontrolę użytkowników systemu poprzez pamiętanie czasu logowania do programu i operatora, który się logował.
Obsługa sprzedaży

Oferty i zamówienia
W module można tworzyć oferty, na podstawie których mogą być generowane zamówienia od odbiorców. Zamówienia od odbiorców można również wystawiać niezależnie od oferty, bezpośrednio w module lub zapomocą urządzeń zewnętrznych, np. palmtopów. Zamówienia rezerwują towar na magazynie i wpływają na stan dyspozycyjny.

Umowy z kontrahentami - cenniki
Moduł posiada rozbudowany mechanizm pozwalający na tworzenie cenników dla kontrahenta lub grupy kontrahentów, na wybrane kartoteki lub grupy kartotekowe. Cenniki można ustalać w oparciu o cenę lub procent rabatu od dowolnej ceny wejściowej oraz powiązać je z ilością zamawianych sztuk towaru. Dodatkowo można skorzystać z funkcji, które umożliwiają wyłączenie zarówno poszczególnych kartotek jak i kontrahentów z umów i promocji.

Warunki sprzedaży, limity, blokady
Każdemu kontrahentowi można przypisać indywidualne warunki sprzedaży, które określają: rodzaje płatności, ilość dni na termin, sposoby dostawy, itp. Ponadto, dla kontrahenta można również ustalić limity kredytowe i blokady sprzedaży. Limity określają m.in.: maksymalną ilość dni na zwrot opakowań, dopuszczalną wartość całkowitego kredytu, maksymalną ilość dni przeterminowania należności.

EDI Elektroniczna wymiana dokumentów
Standard EDI umożliwia eksport/import dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy kontrahentami. W systemie Streamsoft Prestiż obsługiwane są podstawowe formaty EDI takie jak: EDIFACT, ECOD, EC-DIST oraz kolejne wersje dla tych formatów. 

Emisja dokumentów sprzedaży
Jedną z podstawowych funkcjonalności modułu jest możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży takich jak: faktury VAT, dostawy wewnątrzwspólnotowe, paragony, korekty ilościowo-wartościowe, faktury do paragonów, faktury do dokumentów WZ, faktury VAT do WZ z wielu magazynów. Dla ilościowo-wartościowych dokumentów sprzedaży można wystawiać korekty, w tym korekty wielokrotne. Na dokumentach uwzględniany jest mechanizm płatnika i odbiorcy. Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży system informuje użytkownika o aktualnym stanie rozrachunków z kontrahentem, np. o dokumentach nierozliczonych lub przeterminowanych. Ponadto, kontrolowany jest limit kredytowy klienta oraz jego ogólne warunki sprzedaży.

Sprzedaż utracona
W trakcie tworzenia dokumentu sprzedaży lub oferty możliwe jest rejestrowanie informacji o sprzedaży utraconej, wynikającej z braku asortymentu w ofercie lub braku towaru na magazynie. Dzięki temu można łatwo obliczyć jakie byłyby potencjalne zyski firmy, gdyby towar był dostępny w sprzedaży. 

Indeksy kontrahentów
W module można zdefiniować, na życzenie klienta, inne odpowiedniki dla nazw i indeksów sprzedawanych towarów oraz umieścić je na wydruku.

Wzorce dokumentów
W każdej firmie są dokumenty, które wystawia się cyklicznie. Dlatego moduł Handlowo-Magazynowy umożliwia wcześniejsze przygotowanie wzorców i automatyczne generowanie dokumentów na ich podstawie.

Inne funkcjonalności:

 • List przewozowy
 • Kompletacja towarów
 • Gratisy
Obsługa zakupów

Zamówienia do dostawców
Moduł umożliwia ręczne lub automatyczne obliczanie ilości zamawianej, według wielu różnych algorytmów.

Emisja dokumentów zakupu
Przyjęcia towarów na stan magazynowy realizowane są bezpośrednio z dokumentów takich jak: faktura VAT nabycie wewnątrzwspólnotowe, faktura wewnętrzna dla potrzeb nabycia wewnątrzwspólnotowego, paragon, faktura VAT RR, itp. lub na podstawie dokumentów ilościowych, uzupełnianych fakturami VAT, np. fakturą do PZ, fakturą do PZ - nabycie wewnątrzwspólnotowe, przyjęciem zakupu do dokumentów PZ z wielu magazynów. Ponadto, możliwe jest wystawianie wielokrotnych korekt ilościowo-wartościowych dokumentów zakupu.

Zakupy w krajach UE i poza nimi
Moduł Handlowo-Magazynowy zapewnia rejestrowanie dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych wraz z możliwością generowania deklaracji VAT-UE oraz Intrastat dla przywozu i wywozu. W przypadku dokonania zakupów w krajach spoza UE, możliwe jest wprowadzenie zakupu importowego oraz obliczenie ceny zakupu w PLN z automatycznym udziałowym wliczeniem w cenę towaru transportu do i od granicy.

Obsługa magazynów

Stany magazynowe
Moduł umożliwia pełną kontrolę stanów i obrotów na wszystkich utworzonych magazynach, zarówno w układzie ilościowym jak i ilościowo-wartościowym. Dla poszczególnych dostaw kartoteki można wskazać jej miejsce składowania, np. hala, regał, półka.

Inwentaryzacja
Inwentaryzację można przeprowadzić na dowolny dzień, według miejsc składowania towaru lub po numerach seryjnych. W celu usprawnienia i przyspieszenia inwentaryzacji można zastosować urządzenia zewnętrzne podczas jej przeprowadzania, np. kolektory danych.

Emisja dokumentów magazynowych
W module można wystawiać dokumenty magazynowe takie jak: przerzuty międzymagazynowe (MM), rozchody wewnętrzne (RW), przyjęcia wewnętrzne (PW), wydania na zewnątrz (WZ), przyjęcia z zewnątrz (PZ).

Obsługa opakowań
Moduł Handlowo-Magazynowy wspomaga działania związane z rozliczaniem opakowań zbiorczych i kaucjonowanych. Umożliwia rejestrowanie przyjętych i wydanych opakowań, wystawianie odpowiednich dokumentów oraz kontrolę opakowań nierozliczonych. 

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

Moduł współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: kasy fiskalne, drukarki fiskalne (POSNET, ELZAB), kolektory danych, urządzenia typu PDA, wagi elektroniczne, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych. 

Współpraca z aplikacją mobilną PRESELL

Połączenie z mobilnym systemem PRESELL, bazującym na urządzeniach palmtop oraz nowoczesnych technologiach przesyłu danych GSM, w znacznym stopniu wspiera pracę akwizytorów oraz vansellerów. 

Kontrola rozrachunków

Integracja modułu Handlowo-Magazynowego z modułem Rozrachunki zapewnia:

 • kontrolę zobowiązań i należności przedsiębiorstwa (dla kontrahentów, właścicieli, pracowników) z możliwością wystawiania kompensat, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, różnic kursowych,
 • prowadzenie kas i banków, generowanie raportów kasowych,
 • ewidencję, wydruk lub nadruk przelewów oraz dowodów wpłaty,
 • przelewy do ZUS i Urzędów Skarbowych.
Zestawienia, raporty, analizy

W module dostępnych jest wiele gotowych zestawień i analiz. Ponadto, użytkownik może tworzyć własne zestawienia lub formularze w module Raporty i formularze, który jest w pełni zintegrowany z modułem Handlowo-Magazynowym.

copyright © Samba-SI Sp. z o.o. | Projekt i realizacja CUBE