Streamsoft Prestiż - Kadry i Płace
Przeznaczenie modułu

Kadry i Płace to moduł spełniający wszystkie wymogi systemu do obsługi działu kadrowo-płacowego. Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.

Współpraca z „Płatnikiem”

Moduł w pełni współpracuje z programem „Płatnik”, rozprowadzanym przez oddziały ZUS do rozliczeń zasiłków chorobowych i funduszy emerytalno- rentowych. Pozwala też na generowanie deklaracji zgłoszeniowych wszystkich typów, zarówno pracowników jak i pracodawcy.

e-Deklaracje

W systemie Streamsoft Prestiż dostępne są funkcjonalności umożliwiające składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – co ułatwia i skraca przedsiębiorcom czas załatwiania spraw podatkowych. Z modułu Kadry i Płace, do systemu e-Deklaracje, możliwe jest wysyłanie następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8S, PIT- R i IFT-1/ IFT-1R.

Zaawansowane rozwiązania dostępne w wersji Prestiż:
  • Bogata biblioteka wzorców algorytmów, pozwalających bardzo szybko ułożyć algorytmy liczenia płac dla nowych grup i ich dalszą modyfikację. Każdy składnik może mieć wzór określony przez użytkownika lub może być wyliczany standardowo.
  • Opcja pożyczek (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, pożyczki mieszkaniowe, itd.), umożliwiająca drukowanie standardowych formularzy, kontrolę nad udzielanymi pożyczkami oraz przekazywanie danych o ratach pożyczki do list płac.
  • Rozdzielnik kosztów umożliwiający zestawienie składników płacowych, według zawartych w słownikach miejsc powstawania kosztów oraz ich standardowe przypisanie do poszczególnych pracowników.
  • Opcja „Rekrutacja” – pozwalająca na zarządzanie wakatami w zakładzie pracy.
  • Możliwość importu składników płacowych z systemów zewnętrznych.
  • Zmianowe kalendarze czasu pracy.
Podstawowa funkcjonalność:

Dane kadrowe i płacowe
Pełna obsługa ewidencji danych kadrowych i płacowych, połączona z kilkudziesięcioma standardowymi zestawieniami kadrowo-płacowymi oraz możliwością zdefiniowania i zapisania własnych. Prowadzenie kartotek osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, z możliwością zapisania około 100 podstawowych informacji o każdym pracowniku, między innymi: dane osobowe, małżonek, dzieci, adres, wykształcenie, dane o zatrudnieniu (etat, data zatrudnienia, data zwolnienia, rodzaj umowy, itp.), dane deklaracji ZUS, sprawy komornicze, zdjęcie.
Możliwość wprowadzenia nieograniczonej ilości cech, definiowanych przez użytkownika, które dodatkowo charakteryzują pracownika.

Ewidencja historii pracy
Ewidencjonowanie ruchu pracowników w firmie (pracujących lub zwolnionych), prowadzenie ewidencji dotyczącej przebiegu pracy wewnątrz przedsiębiorstwa (zmiana stanowiska, zmiana angażu, przeszeregowania i inne).

Rejestracja obecności w pracy
Rejestracja danych dotyczących obecności lub absencji pracownika, uwzględniając spóźnienia, wyjścia, rozliczenia urlopowe itp. na przestrzeni wielu lat, z możliwością importu danych z systemów RCP (Rejestracji Czasu Pracy).

Umowy
Obsługa umów o pracę (godzinowe, akordowe, ryczałt miesięczny) umów zleceń i o dzieło, łącznie z drukowaniem zawartych umów oraz dołączonych do nich rachunków, obsługa rad nadzorczych.

Wzorce czasu pracy
W module umożliwiono definiowanie dowolnej ilości wzorców czasu pracy (nawet indywidualnych dla poszczególnych pracowników). Uzupełnieniem tego jest ewidencja absencji, z automatycznym wyliczaniem, na ich podstawie, zasiłków chorobowych, urlopów i innych świadczeń.

Pełna obsługa zakładów pracy chronionej
Możliwość wprowadzania danych związanych z niepełnosprawnością pracowników oraz generowanie dokumentów rozliczeniowych do systemu PFRON
SODiR OffLine.

Listy płac
Moduł posiada wbudowany system wzorców, co pozwala np. na przyporządkowanie tych samych sposobów liczenia wielu grupom płacowym i tworzenie list płac w oparciu o jednakowe algorytmy, umożliwiając wyliczanie i drukowanie dowolnej liczby list płac w miesiącu. Składniki płacowe i wygląd odcinka płacowego są w pełni modyfikowalne przez użytkownika.

Przelewy pracownicze
Program drukuje oraz tworzy w postaci elektronicznej przelewy na konta pracownicze, wg rozbudowanej listy banków.

Spójność i ochrona danych
Automatyczne zamykanie policzonych list płac – zapewnia wysoki poziom ochrony informacji i spójność danych zawartych w komputerze z wydrukowanymi listami płac.

Składniki wynagrodzeń
Program automatycznie nalicza składniki wynagrodzeń w oparciu o ewidencję obecności i absencje oraz uwzględnia je w generowanych przez siebie deklaracjach do programu „Płatnik”.

Algorytmy liczenia płac
Każdy z wbudowanych algorytmów można w prosty sposób rozbudować o dodatkowe składniki kwotowe oraz określić ich sposób wliczania do zasiłków, urlopu, funduszy ZUS, itd. Wszystkie standardowe składniki płacowe posiadają wbudowany sposób ich wyliczenia (łącznie z zasiłkami chorobowymi, urlopami, funduszami ZUS, podatkami, itd.), zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi.

Przypomnienia
Aktywowany na życzenie system przypominania o kończących się umowach na okres próbny lub czas określony, o konieczności wykonania badań okresowych, kursach, kwalifikacjach itp.

Rejestracja Czasu Pracy (RCP)
Możliwość współpracy z czytnikami kart magnetycznych, w celu importowania ewidencji czasu pracy pracowników (opcja dostępna za dodatkową dopłatą).

Zbiorówka płacowa
Automatycznie generowana jest roczna kartoteka płacowa i zbiorówki płacowe, z możliwością modyfikacji występujących na nich składników płacowych.

Prowadzenie ewidencji w równoważnym czasie pracy
Możliwość prowadzenia ewidencji równoważnego czasu pracy dla wszystkich lub części pracowników w wybranych przedziałach czasowych (1-3,4 m-cy). Automatyczne naliczanie nadgodzin i godzin pozostałych do przepracowania w danym okresie.

Zestawienia, wydruki, formularze
Moduł posiada bardzo rozbudowany zbiór standardowych zestawień kadrowych i płacowych oraz możliwość definiowania i zapamiętywania własnych. Zakres tych zestawień można ograniczać przez określenie filtrów kadrowych i płacowych (osoby należące do konkretnych grup, posiadające dzieci w określonym wieku, itd.). Z modułu można wydrukować różne formularze, m.in. PIT-11, PIT-40, umowa o pracę, ewidencja czasu pracy, zaświadczenie o dochodach, oświadczenia, upoważnienia i inne.

Eksport danych
Możliwe jest zdefiniowanie w dowolny sposób eksportu danych do modułu Finanse i księgowość, umożliwiając księgowanie zarówno oddzielnie dla poszczególnych osób jak i dla całych grup pracowników. Dane można również wyeksportować do programu Excel.

copyright © Samba-SI Sp. z o.o. | Projekt i realizacja CUBE